projekty

„Michałowo moja przystań czyli integracja bez granic”

Projekt realizowano od 01.03.2023r. do 20.03.2023r. na terenie Zespołu Szkół w Michałowie oraz dzięki różnorodnym działaniom zewnętrznym – także na obszarze miasta i gminy Michałowo.

Organizatorami oraz osobami zaangażowanymi w projekt byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Michałowie, posiadający przygotowanie do pracy z obcokrajowcami. Osoby te uczestniczyły w projekcie jako wolontariusze prowadzący zajęcia oraz sprawujący opiekę i monitoring nad realizacją projektu.

Dzięki różnorodnym działaniom, warsztatom, spotkaniom, wspólnej realizacji całości zadania czy też samodzielnym udziale poszczególnych osób założone cele projektu zostały osiągnięte w zakładanym zakresie. Poprzez realizację projektu świadomość o różnicach kulturowych znacząco wzrosła zaś dzięki lepszemu poznaniu różnych zwyczajów kulturowych, obyczajowych i religijnych, charakteryzujących poszczególne kraje, nastąpiła integracja środowiska szkolnego oraz lokalnego. Zbudowano wzajemną postawę tolerancji i otwartości, przełamano stereotypy kulturowe, zbudowano pozytywny wizerunek migrantów w środowisku a przede wszystkim starano się zapobiegać wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Każda z biorących udział w projekcie osób brała bardzo czynny udział w każdym działaniu, co spotkało się niejednokrotnie z bliższym kontaktem oraz zrozumieniem z jednej strony odmienności kulturowej poszczególnych osób czy też grup a z drugiej zaobserwowaniem potrzeby integracji, tolerancji, zrozumienia i potrzeby pomocy w przezwyciężaniu w przyszłości ewentualnych barier lub innych postaw.

Całość działania oraz osiągnięte cele I postawy społeczne z pewnością rozwiną się w dobrym kierunku i będą z pewnością długotrwałe oraz długofalowe.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Tydzień Języka Polskiego”

Projekt związany z uczczeniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego, realizowany był w Szkole Podstawowej w Michałowie w dniach 21- 25 lutego 2022 r.
W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano różne działania. Na korytarzach szkolnych wystawiono parawany, na których umieszczono rymowanki i plakaty zachęcające do czytania lektur, ilustracje przedstawiające bohaterów książek oraz KODEKS OCHRONY JĘZYKA. Na drzwiach do sal lekcyjnych wywieszone zostały łamańce językowe, a na górnym korytarzu w formie gazetki- ciekawostki na temat języka polskiego. Udostępniono nauczycielom prezentację multimedialną dotyczącą historii Święta Języka Ojczystego. Na lekcjach języka polskiego uczniowie mieli okazję wziąć udział w grach i zabawach słownych. Były to krzyżówki, rebusy, quizy, układanki, które sprawdzały przede wszystkim wiedzę ortograficzną. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie również ćwiczyli ortografię i wiedzę gramatyczną w formie zabaw i gier.
Uczniowie klas I ozdabiali litery, klas II wykonali ilustracje do przysłów polskich, a klas III- wzięli udział  w konkursie ortograficznym. Nauczyciele bibliotekarze czytali wiersze Marii Konopnickiej dla dzieci w świetlicy i w czytelni. W bibliotece szkolnej do każdej wypożyczonej książki uczniowie otrzymywali niespodzianki- zakładki, naklejki itp.
Uczniowie klas czwartych brali udział w konkursie bibliotecznym „ Czego uczą nas bajki      A. Mickiewicza?” oraz układali rymowanki zachęcające do czytania lektur. Uczniowie klas piątych zrobili ilustracje przedstawiające znane frazeologizmy, a klas szóstych rozwiązywali quizy umieszczone na Facebooku Zespołu Szkół. Klasy siódme wykonały plakaty do omawianych lektur, wzięły udział w quizie poprawności językowej oraz opracowały listę najtrudniejszych wyrazów, a klasy ósme uczestniczyły w konkursie ortograficznym. Planowany na dzień 24 lutego konkurs recytatorski organizowany przez wychowawców świetlicy odbył się 1 marca 2022r.
Zadania podjęte przez uczniów rozwijały ich sprawność językową, umiejętność wypowiadania się i odpowiedzialność za własne zachowania językowe. Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę o języku polskim i mogli sprawdzić swoją wiedzę, uczestnicząc w konkursach. Uczniowie wyznaczali sobie cele, planowali pracę, mogli uczyć się poprzez działanie, współpracowali w grupach, co sprzyjało kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Wykorzystywali również różne źródła informacji (Internet, słowniki) i prezentowali efekty swojej pracy. Dokonywali samooceny i oceny koleżeńskiej przeprowadzonych działań. Wszystkie działania spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Za udział w realizacji projektu uczniowie zostali nagrodzeni przede wszystkim pochwałami, ocenami oraz drobnymi upominkami. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy włączyli się w tę formę uczczenia Święta Języka Ojczystego.

PROJEKT „ TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO”

21-25 LUTEGO 2022 r.

Projekt zakłada popularyzację wiedzy na temat języka ojczystego podczas wystaw, konkursów i zajęć. Jego celem jest promowanie języka ojczystego, przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia dbałości o czystość języka, poprawność wypowiedzi, poprawność ortograficzną oraz kształcenie umiejętności porozumiewania się.

Projekt jest realizowany w ciągu tygodnia.

Projekt związany jest z edukacją czytelniczą. Bierze w nim udział cała społeczność uczniowska i zaangażowani nauczyciele. Jest on przygotowany przez uczniów klas IV- VIII pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego.

 1. Autorzy projektu:Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze.
 2. Miejsce: Zespół Szkół w Michałowie- Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli.
 3. Zaproszeni do projektu goście: wszyscy nauczyciele, uczniowie kl. 1-8.
 4. Realizatorzy wdrażający projekt:nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy.
 5. Oddziały objęte projektem:klasy 1- 8 Szkoły Podstawowej.
 6. Termin realizacji:02.2022- 25.02.2022 r.
 7. Cele projektu
 • Cel ogólny projektu w kontekście podstawy programowej, programu wychowawczo- profilaktycznego:

Język polski jest kluczowym przedmiotem nauczania – poznawanie wybitnych utworów literackich sprzyja rozwojowi osobowemu ucznia, wprowadza go w świat kultury polskiej i europejskiej. Zakres znajomości języka ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego.Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich norm poprawnościowych, należy do obowiązków nauczycieli wszystkich przedmiotów.

 • Cele szczegółowe:
 • Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy

tożsamości narodowej.

 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach oficjalnych i

nieoficjalnych.

 • Rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie i w

piśmie.

 • Dbałość o poprawność wypowiedzi.
 • Rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu i wykorzystywania

zdobytej wiedzy.

 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów

mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

 • Poszerzanie wiedzy o języku polskim.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich

selekcji, syntezy oraz wartościowania.

 • Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania

samodzielnych prób literackich.

 • Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach

poszerzania wiedzy, na przykład w konkursachoraz rozwijanie umiejętności

samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy.

 • Wzmocnienie motywacji do nauki, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie,

aktywne uczestnictwo, kształcenie właściwych zachowań społecznych.

 

 1. Opis projektu- przydział zadań

 

L.P.

ZADANIA

FORMA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

RYMOWANKI O JĘZYKU OJCZYSTYM ORAZ ZACHĘCAJĄCE DO CZYTANIA LEKTUR

Wierszyki- rymowanki dotyczące języka, zachęcające do dbałości o poprawność wypowiedzi, zachęcające do czytania książek itp. Umieszczenie na parawanie.

21- 25.02.2022

nauczyciele j.polskiego

 

2.

NAPISY NA SALACH LEKCYJNYCH REKLAMUJĄCE DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Umieszczenie na drzwiach do pracowni kartek z hasłem przewodnim- 21 LUTEGO- DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO orazłamańcami językowymi.

21-25.02.2022

nauczyciele j.polskiego

T. Durek, I. Kardasz

3.

KODEKS OCHRONY JĘZYKA POLSKIEGO

Zasady umieszczone na parawanie.

21.02.2022

nauczyciele j.polskiego

T.Durek

4.

BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR

Rysunki wykonane przez uczniów przedstawiające sceny z lektur szkolnych umieszczone na parawanie.

18.02.2022

nauczyciele j.polskiego

I.Kardasz

5.

OZDABIAMY LITERY- UTRWALAMY ICH KSZTAŁT

Wykonanie prac plastycznych przedstawiających litery polskiego alfabetu.

21- 25. 02. 2022

Wychowawcy klas I

6.

POLSKIE PRZYSŁOWIA PLASTYCZNIE

Wykonanie ilustracji do polskich przysłów i powiedzeń.

21- 25. 02. 2022

Wychowawcy klas II

7.

KONKURS „MISTRZ ORTOGRAFII”

Dyktando w klasach III, wyłonienie mistrzów.

21-25.02.2022

 

Wychowawcy klas III

8.

CZYTANIE WIERSZY M. KONOPNICKIEJ DLA DZIECI W KLASACH I- III

Czytanie wierszy M. Konopnickiej w czasie spotkań w klasach.

21- 25. 02. 2022

A.Chołołowicz

9.

CZEGO NAS UCZĄ BAJKI ADAMA MICKIEWICZA ?

Konkurs dla uczniów klas IV, wyłonienie zwycięzców.

21- 25. 02. 2022

A.Chołołowicz

10.

ZNAMY ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE

Ilustracje lub plakaty obrazujące związki frazeologiczne wykonane przez uczniów klas V.

21- 25. 02. 2022

E. Hajduk,

U. Kaczmarek

11.

JEZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Zadania, quizy, rebusy językowe dla uczniów klas IV-VIII umieszczone na Facebooku ZS.

21- 25. 02. 2022

A.Kazberuk

12.

KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ

Test poprawnościowy w klasach VII, wyłonienie zwycięzców.

21- 25. 02. 2022

E. Hajduk, I. Kardasz

13.

TWORZYMY TOP-LISTĘ NAJTRUDNIEJSZYCH WYRAZÓW

Stworzenie listy najtrudniejszych wyrazów przez uczniów klas VII, umieszczenie na parawanie.

21- 25. 02. 2022

E. Hajduk

14.

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dyktando w klasach VIII, wyłonienie mistrzów.

21- 25. 02. 2022

U. Kaczmarek,

T. Szkiłądź

15.

KONKURS RECYTATORSKI „WIERSZE MARII KONOPNICKIEJ”

 

Recytacja wierszy przez chętnych uczniów z klas I- III uczęszczających do świetlicy, wyłonienie zwycięzców.

24.02.2022

Wychowawcy świetlicy

16.

ZABAWY JĘZYKIEM POLSKIM- GRY I ZABAWY SŁOWNE NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH

Wykorzystanie zagadek, rebusów, gier ortograficznych, planszowych itp.na zajęciach j.polskiego, zdw, zkk, godz.wych.

21- 25. 02. 2022

nauczyciele j.polskiego

i klas I-III

 

17.

CIEKAWOSTKI O JĘZYKU POLSKIM

Umieszczenie ciekawostek dotyczących języka polskiego na parawanie.

21- 25. 02. 2022

A.Kazberuk

18.

CUKIEREK DO KAŻDEJ WYPOŻYCZONEJ KSIĄŻKI

Uczeń, który w tygodniu wypożyczy książkę, otrzymuje cukierka.

21- 25. 02. 2022

nauczyciele bibliotekarze

19.

PREZENTACJA O ŚWIĘCIE JEZYKA OJCZYSTEGO

Przygotowanie prezentacji multimedialnej, udostępnienie nauczycielom do wykorzystania na lekcjach.

21- 25. 02. 2022

A.Kazberuk

 

 1. Podsumowanie projektu

– sprawozdanie na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku ZS,

– informacje w zakładce PROJEKTY,

– nagrodzenie uczniów pochwałami, ocenami, drobnymi nagrodami.

Opracowanie- nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele bibliotekarze

Przewiń do góry Skip to content