Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Michałowie reprezentowany przez dyrektora szkoły z siedzibą w Michałowie, adres 16-050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5, tel: 85 7189037, e-mail zespmich@gmail.com
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół w Michałowie – e-mail: zespmich@gmail.com
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawaniem świadczeń socjalnych z ZFŚS, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych. ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP UKS
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Przewiń do góry Skip to content