Historia szkoły

Lata 1947-1950

Do pierwszej wojny światowej oraz w okresie międzywojennym w Michałowie nie było szkół ponadpodstawowych. Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Michałowie została otwarta 1 września 1947roku. Organizatorem szkoły był Antoni Stasiewicz, kierownik  szkoły podstawowej.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Arseniusz Ziniewicz. Przez pierwsze cztery lata Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Michałowie kształciła młodzież w dwóch specjalnościach: dziewczęta uczyły się krawiectwa damskiego, a chłopcy- ślusarstwa. Nauka tych zawodów trwała trzy lata.

Zajęcia teoretyczne odbywały  się w Szkole Podstawowej przy ulicy Białostockiej (obecny budynek mieszkalny) i w  budynku przy ulicy Szkolnej (obecnie Ośrodek Zdrowia).

  

Zajęcia praktyczne Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej zorganizowane były w prywatnych budynkach przy ulicy Białostockiej. Publiczną Średnią Szkołę Zawodową ukończyło 16 osób, w specjalności krawiectwo damskie – 8 osób i w specjalności ślusarstwo – 8 osób.

Lata  1950-1957

              Decyzją z dnia 26 października 1951r. zmieniono nazwę szkoły z Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Metalową. Młodzież tej szkoły była kształcona w dwóch specjalnościach: ślusarz i ślusarz maszyn rolniczych. Nauka trwała 2 lata. W roku szkolnym 1952/53 zajęcia teoretyczne prowadzono w budynku opuszczonym przez Wojska Ochrony Pogranicza, przy ulicy Leśnej,  a zajęcia praktyczne organizowano w bu­dynku po byłej fabryce smarów pozostawionej przez właściciela niemieckiego (dziś: obróbka ręczna i obróbka mechaniczna). Zasadniczą Szkolę Metalową ukończyło 72 absolwentów. Kolejnymi dyrektorami byli: Arseniusz Ziniewicz, Mikołaj Kołatko, Longin Gasa, Stanisław Olkowski i Ryszard Wojtecki.

           W roku szkolnym 1954/55 Zasadnicza  Szkoła Metalowa została przemianowana na dwuletnią Zasadniczą Szkołę  Mechanizacji Rolnictwa ze specjalnością: traktorzysta mechanik. Uzyskała dodatkowo budynek do celów szkolnych, przy ulicy Fabrycznej, w którym zorganizowała zajęcia teoretyczne. Budynek przy ulicy Leśnej 1 zamieniono całkowicie na internat. Kierownictwo internatu sprawował Zdzisław Suprun. Zajęcia praktyczne odbywały się nadal w tych samych  budynkach, co w latach poprzednich.

Lata  1957-1966

W roku szkolnym 1957/1958 wprowadzono drugą specjalność: ślusarz maszynowy. Okres kształcenia w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa przedłużono do trzech lat. Dyrektorem szkoły został Bronisław Wysocki. Dzięki zaangażowaniu  dyrektora w roku 1959,  oddano do użytku rozbudowany budynek warsztatów  szkolnych.

            Zostały tam zorganizowane nowe działy szkoleniowo-produkcyjne: naprawy ciągników i maszyn rolniczych, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, obróbki plastycznej, obróbki drewna oraz spawania, warsztat elektryczny, wypożyczalnia narzędzi oraz rozdzielnia robót.  Wymienione działy wyposażono w sprzęt i narzędzia. W roku 1962 wy­budowano budynek szkolny wraz z nowocześnie urządzoną, salą gimnastyczną. Urządzono tam niezbędne pracownie przedmiotowe.

Staraniem dyrektora szkoły w  latach 1964-1966 w czy­nie społecznym wybudowano boisko sportowe oraz urządzono bieżnię i boiska do gry w piłkę ręczną siatkowa i koszykową. Wykonano też ogrodze­nie obiektu szkolnego i warsztatowego. 

            Od dnia 1 lutego 1966 roku w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa zorganizowano 12 oddziałów z liczbą 415 uczniów, w specjalnościach: mechanik rolniczy, ślusarz maszyn rolniczych i ślusarz. W latach 1957-1966 szkołę ukończyło 489 absolwentów. Personel pedagogiczny składał się z 26 nauczycieli i wychowawców.  Od roku szkolnego 1961/62 zmiany kierunków kształcenia następowały w zależności od zapotrzebowania na specjalistów w rolnictwie i przemyśle w województwie białostockim.

Lata  1966-1975

           W roku szkolnym 1971/72 w warsztatach szkolnych wyremontowano i rozbudowano budynek obróbki ręcznej. Uzyskano dodatkowo dwa pomieszczenia szkoleniowe. We wrześniu 1974 roku rozpoczęto budowę nowego internatu dla 150 wychowanków. Młodzież w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa kształcono w zawodach: mechanik rolniczy, mechanik maszyn rolniczych, ślusarz mechanik i mechanik kierowca pojazdów samochodowych.

Lata  1975-1983

           Aby zapewnić gminie Michałowo i sąsiednim gminom kwalifikowanych pracowników rolnictwa, utworzono od 1 września 1977 roku Liceum Zawodowe. W tym też roku do Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Michałowie, przeniesiono z Topolan Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która istniała tam od 1964 roku. W Zespół Szkół Zawodowych włączono Liceum Zawodowe, Zasadniczą Szkołę Rolniczą Ministerstwa Rolnictwa i Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa.  1 września 1978 roku zostało otwarte w Zespole Szkół Zawodowych Technikum Rolnicze dla Pracujących o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. W roku szkolnym 1980/81  zakończyła działalność Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Dyrektorem szkoły był Bronisław Wysocki, wicedyrektorem  (od 1 września 1975r.) Edward Godlewski, kierownikiem warsztatów: Janusz Obrycki, a kierownikami internatu: Zdzisław Suprun do roku 1978,  a następnie Henryk Siemieńczuk, w latach 1978-1984.

Lata  1983-1993

           Od roku szkolnego 1982/83 rozpoczęto szkolenie dziewcząt w zawodzie: krawiec odzieży damskiej na poziome Zasadniczej Szkoły Zawodowej i w zawodzie: krawiec-szwacz na bazie Zakładów Dziewiarskich „Karo” w Gródku. 1 września 1983r. Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,  w porozumieniu z Kuratorem Oświaty powołał do działalności 5-letnie Technikum Rolnicze o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt. 

4 grudnia 1984r. oddano do użytku nowy internat na 150 wychowanków oraz dokonano zagospodarowania obiektu.

           Od dnia 1 marca 1985r. Zasadniczą szkołę Mechanizacji Rolnictwa oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą przemianowano na Zasadniczą Szkołę Zawodową, funkcjonującą w ramach istniejącego Zespołu Szkół Zawodowych w Michałowie. Dwa lata później, w roku szk.1986/87 zakończyło funkcjonowanie Technikum Zawodowe dla Pracujących.

Od 1 września 1987 r. zmieniono nazwy Technikum Rolniczego dla Pracujących i Technikum Rolniczego na Technikum Zawodowe. Od 1 września 1983r. dyrektorem szkoły jest Edward Godlewski.

           W roku szkolnym 1988/89 rozpoczęło działalność Technikum Samochodowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: napraw i eksploatacja pojazdów samochodowych, dla potrzeb którego zaadaptowano budynek dawnego internatu przy ulicy Fabrycznej.

Od roku szkolnego 1992/93 rozpoczęto kształcenie w Liceum Zawodowym o specjalności: krawiec konfekcyjno- usługowy, a w roku następnym, 1 września 1993r. oddano do użytku pierwszą pracownię informatyczną.

 

Lata  1993-2008

 

Z dniem 1 września 1994r. utworzono w Zespole Szkół Zawodowych w Michałowie OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO prowadzący kształcenie  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla  młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych.

1 września 1997r., z połączenia Zespołu Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego został utworzony Zespół Szkół w Michałowie korzystający z posesji i budynków połączonych szkół.  

             W Zespole Szkół funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, prowadzące kształcenie o profilu podstawowym oraz Technikum Zawodowe kształcące w zawodach: technik mechanik i technik odzieżowy, Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i krawiec odzieży damskiej lekkiej.

             Wykonano remont bieżący pomieszczeń w budynku przekazanym po szkole podstawowej, w którym zorganizowano 19 klasopracowni dydaktycznych i salę sportową. Większość pomieszczeń wyposażono w nowe meble.

31 grudnia 1999r. przekazano do użytkowania nowoczesną   Stację Kontroli Pojazdów w warsztatach szkolnych.

Z dniem  1 września 2000r. tworzy się w Zespole Szkół w Michałowie Szkołę Policealną, zawód: technik informatyk.

Od 1 września 2000r. utworzono Liceum Ekonomiczne (4-letnie), zawód – technik ekonomista, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.

Ze środków pozabudżetowych zorganizowano trzy pracownie komputerowe, z dostępem do internetu.

Od 1 września 2002r. w Zespole Szkół w Michałowie powołano nowe typy szkół ponadgimnazjalnych:

  • Liceum Profilowane (3-letnie)
  • Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
  • Technikum (4-letnie)
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
  • Szkoła Policealna

             Od założenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Michałowie, tj. od 1947 roku, upłynęło 71 lat. Dzięki stworzeniu jej odpowiednich warunków lokalowych i dydaktycznych, do dnia dzisiejszego szkoła wykształciła liczną grupę specjalistów w różnych zawodach.

Аксессуары

Przewiń do góry Skip to content