Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania ze szkolnej biblioteki LO

  w czasie pandemii:

 1. Działalność biblioteki szkolnej jest realizowana zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej.
 2. Ze względy na obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie pandemii od dnia 01 września 2020 r. czasowo ogranicza się swobodne korzystanie ze szkolnej wypożyczalni oraz czytelni.
 3. Pracownik biblioteki zobowiązany jest wykonywać wszystkie czynności z zachowaniem środków ostrożności i przestrzegając zasady reżimu sanitarnego.
 4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wyłącznie zdrowi uczniowie i inni pracownicy szkoły.
 5. Z biblioteki może korzystać rodzic/opiekun ucznia wyłącznie w celu wypożyczenia lub zwrotu książki w imieniu ucznia. Obowiązują go zasady zachowania reżimu sanitarnego.
 6. W celu ograniczenia kontaktów uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni wyłącznie w wyznaczonych dniach oraz godzinach wskazanych w grafiku wypożyczeń z biblioteki.

GRAFIK   WYPOŻYCZEŃ   LO od 28.IX

PONIEDZIAŁEK

9.30 – 14.00

Klasa I a

WTOREK

10.00 – 14.30

Klasa I b

ŚRODA

10.00 – 14.00

Klasa II a

CZWARTEK

9.30 – 13.30

Klasa II b

PIĄTEK

10.00 – 13.00

Klasa III a

 1. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie tylko 2 uczniów.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki obowiązkowo dezynfekuje dłonie.
 3. Samodzielny wybór książek może być dokonywany przez ucznia wyłącznie z zasłoniętymi ustami i nosem chustką, maseczką, przyłbicą itp. Uczniowie nieposiadający przesłony ust i nosa nie będą obsługiwani.
 4. Podczas dokonywania wyboru książek uczniowie zachowują odpowiedni dystans – 1,5 m.
 5. Klasowi łącznicy biblioteczni mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień lektur”. Książki zostaną wybrane, wpisane na karty czytelnika i przekazane łącznikowi (do rozdania w klasie) bez konieczności osobistej wizyty w bibliotece każdego ucznia.
 6. Zwracane książki odkładane są do czytelni na wyraźnie oznakowane i wyznaczone miejsce kwarantanny.
 1. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania na minimum 3 dni.
 2. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki zwracane przez uczniów.
 3. Na czas obowiązywania stanu epidemii wyłącza się z użytkowania czytelnię – nie może ona być używana do żadnych innych celów np. zebrania z rodzicami.
 4. W czytelni nie mogą przebywać uczniowie w czasie wolnych lekcji, posiadający zwolnienie z w-f, nieuczęszczający na religię lub wdż – gdyż jest to miejsce odizolowania książek.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem bibliotekarzem, w czytelni może przebywać max. 4 uczniów zajmując miejsce przy co drugim stoliku.
 6. Z użytku czasowo wyłączone są multimedia – komputery, drukarki i inne urządzenia wspólnego użytku.
 7. Czasowo zabrania się czytania czasopism, korzystania w czytelni ze słowników lub albumów oraz oglądania kronik szkolnych.
 8. Personel biblioteczny jest odpowiedzialny za dezynfekowanie powierzchni dotykowych: blatów, klamek, włączników światła, uchwytów oraz powierzchni płaskich w wypożyczalni i szkolnej czytelni.
 9. Obowiązkowo należy wietrzyć pomieszczenia biblioteczne, w których przebywali wypożyczający, co najmniej raz na godzinę przez 5 min.

 

                

                   

                    

 

 

 

Przewiń do góry Skip to content